IDI utvecklades på 1970-talet i USA av PhD Richard Zackrison och var en utveckling av befintliga instrument som mätte en persons ”Social Style”. Ett av syftena med ursprungsstudierna var att hitta samband mellan beteendestil och effektivitet. Läs mer
Instrumentet mäter en persons beteende - som det uppfattas av andra. Beteendet mäts i tre dimensioner. Den första visar i vilken grad en person upplevs sträva efter att påverka och kontrollera andra. Den andra mäter den grad av känslomässig kontakt personen upplevs sträva efter.
Läs mer

Du fyller först i ett web-formulär om hur du tror att andra upplever dig. Sedan väljer ut minst sex personer som, var och en, på ett likadant formulär fyller i uppgifter om hur de uppfattar dig och ditt beteende. Formulären finns på flera språk. När underlaget är komplett kan en licensierad handledare återföra resultatet till dig.
Till formulären

IDI har funnits i Sverige sedan 1980. Idag har vi snart 250 licensierade och aktiva IDI-handledare som använder IDI i många olika organisationer i Sverige och andra länder.
Läs mer